Privacy-policy-banner

Datu privātuma politika

SIA “Pallas clinic” datu privātuma politika


I. INFORMĀCIJA PAR PĀRZINI UN TĀ KONTAKTINFORMĀCIJA

1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Pallas clinic” (turpmāk – Klinika), vienotās reģistrācijas Nr.42103111641, juridiskā adrese: Mārupes nov., Mārupe, Jaunzemu iela 4 - 1, LV-2167. Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir:
2.1. Sarakstes veidā: Jurmala, Juras isla 23-25
2.2. Tiešsaistes veidā: ………
2.3. E-pasta saziņas veidā: [email protected]
3. Klinikas kontaktinformācija informēšanai par iespējamiem datu aizsardzības pārkāpumiem ir: [email protected]

II. VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

4. Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - Datu subjektam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatu, apstrādes apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot Datu subjekta personas datus.
5. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
5.1. fiziskajām personām – Klinikas pacientiem, (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem);
5.2. Klinikas apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
5.3. Klinika interneta mājaslapas apmeklētājiem.
6. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē Pacients sniedz personas datus (klātienē, Klinikas interneta mājaslapā, papīra formātā vai telefoniski).
7. Klinika rūpējas par Pacientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Pacientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula), Fizisko personas datu apstrādes likumu, Pacientu tiesību likumu un citiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
8. Savā darbībā Klinika:
8.1. aizsargā Datu subjekta personas datus, īstenojot administratīvos, tehniskos un fiziskos drošības pasākumus, cik tālu tie ir samērīgi ar iespējamajiem riskiem;
8.2. informē un izskaidro kādi personas dati ir nepieciešami pakalpojumu saņemšanai un kā tie tiks izmantoti;
8.3. datu nodošanu trešajām personām īsteno, ievērojot spēkā esošo normatīvo regulējumu;
8.4. īsteno pasākumus savu darbinieku regulārai apmācībai un informēšanai personas datu aizsardzības jautājumos, lai samazinātu iespējamo incidentu iestāšanās varbūtību;
8.5. īsteno iekšējās kontroles procedūras, ar kuru palīdzību iespējams samazināt drošības incidentu iestāšanās varbūtību un to atstātās sekas.

III. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI UN TIESISKAIS PAMATS

9. Klinika apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
9.1. veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un administrēšanai:
9.1.1. pacienta identificēšanai;
9.1.2. pacienta pieraksta pie Klinikas speciālistiem noformēšanai;
9.1.3. pacienta medicīniskās dokumentācijas noformēšanai saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
9.1.4. atgādinājumiem pacientiem par paredzēto vizīti pie Klinikas speciālistiem;
9.1.5. medicīnisko izmeklējumu veikšanai;
9.1.6. ārstu konsultāciju un medicīnisko manipulāciju veikšanai;
9.1.7. pacientu vai citu fizisko personu veselības stāvokļa izvērtēšanai;
9.1.8. norēķinu administrēšanai;
9.1.9. parādu piedziņai no debitoriem
9.1.10. pacientu iebildumu izskatīšanai un kvalitātes kontrolei;
9.1.11. pacientu lojalitātes veicināšanai, apmierinātības mērījumiem;
9.1.12. līguma ar pacientiem sagatavošanai un noslēgšanai;
9.1.13. mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
9.2. klīniskajai apmācībai atbilstoši valsts akreditētām izglītības programmām;
9.3. klīnisko pētījumu veikšanai;
9.4. informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
9.5. pacientu, Klinikas darbinieku drošības un īpašuma aizsardzības nodrošināšanai;
9.6. informācijas Valsts vienotās medicīnas informācijas sistēmas (E – veselība) ievadei.
10. Klinika apstrādā pacientu personas datus, balstoties uz šādu tiesisko pamatu:
10.1. ar datu subjekta (pacienta) piekrišanu (Regulas 9. panta otrās daļas a) punkts, Pacientu tiesību likuma 10. panta otrā daļa);
10.2. normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu Klinikai saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus vai ārējos normatīvajos aktos noteiktās datu subjekta tiesības (Regulas 9. panta otrās daļas b) punkts, Pacientu tiesību likuma 10.pants);
10.3. gadījumos, kad apstrāde ir vajadzīga, lai īstenotu vai aizstāvētu Klinikas likumīgās intereses tiesā (Regulas 9. panta otrās daļas f) punkts);
10.4. gadījumos, kad apstrāde ir vajadzīga, lai nodrošinātu Klinikas leģitīmās intereses (organizēt efektīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas procesu, nodrošināt efektīvu pacientu vizīšu pieteikšanas un atsaukšanas procesu, saņemt samaksu par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem);
10.5. gadījumos, kad apstrāde ir vajadzīga līguma ar datu subjektu (pacientu) izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (Regulas 6. panta pirmās daļas b) punkts);
10.6. gadījumos, kad apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta (pacienta) vai citas fiziskas personas vitālas intereses (Regulas 6. panta pirmās daļas d) punkts);
10.7. arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos, vai statistikas nolūkos (Regulas 6.panta 1.daļas e) punkts un 9.panta 2.daļas j) punkts).

IV. INFORMĀCIJAS APJOMS, KAS TIEK UZKRĀTS

11. Savā pamata darbībā Klinika no Datu subjekta primāri iegūst pamata informāciju, kas nepieciešama attiecīgās personas nepārprotamai identifikācijai ārstniecības pakalpojumu sniegšanai un saziņas nodrošināšanai:
11.1. Vārds
11.2. Uzvārds
11.3. Personas kods (identifikācijas numurs)
11.4. Adrese
11.5. Telefona numurs un/ vai e-pasta adrese
11.6. Personas pases vai ID kartes numurs.
12. Pakalpojumu sniegšanas ietvaros Klinika no Datu subjekta un no citām trešajām pusēm var iegūt papildus informāciju, kas primāri aptver, bet neaprobežojas ar nosūtījumu informāciju, informāciju par iepriekšējiem ārstniecības gadījumiem, informāciju, kas tiek iegūta konkrētās ārstniecības epizodes ietvaros.
13. Konkrēts informācijas apjoms ir atkarīgs no attiecīgā sniedzamā pakalpojuma specifikas un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē pakalpojuma sniegšanas nosacījumus.
14. Klinika apzinās, ka sniedzot savus pakalpojumus, tā apstrādā veselības datus, kas ir uzskatāmi par īpašu kategoriju personas datiem Regulas kontekstā.

V. PERSONAS DATU APSTRĀDE UN AIZSARDZĪBA

15. Klinika apstrādā Pacienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Klinikai pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
16. Klinika nepārtraukti pilnveido un papildina savā rīcībā esošos tehnisko risinājumus, ņemot vērā aktuālās nozares tendences un piedāvātās iespējas, balstoties uz apzinātajiem riskiem.

VI. DATU IZMANTOŠANAS UN IZSNIEGŠANAS NOSACĪJUMI

17. Klinikas rīcībā esošie un pakalpojumu sniegšanas laikā iegūtie personas dati tiek izmantoti:
17.1. Klinikas darbības nodrošināšanai un tik tālu cik tas ir nepieciešams iespējami kvalitatīvāka pakalpojuma sniegšanā;
17.2. sadarbības veidošanai ar citām trešajām personām, pacienta ārstniecības procesa realizācijai.
18. Klinika sadarbojoties ar trešajām pusēm, attiecībā uz nepieciešamo datu iegūšanu un nosūtīšanu, savas darbības īsteno tikai saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē Klinikas iespējas attiecībā uz personas datu apmaiņas pasākumu realizāciju.
19. Klinika savā ikdienas darbā īsteno pasākumus, personas datu apstrādes apjoma minimizēšanai attiecībā uz tās darbiniekiem, paredzot, ka darbiniekiem tiek nodrošināta iespēja piekļūt tikai to pacientu datiem, kuri tiem nepieciešami darba pienākumu izpildei.
20. Klinika nodrošina, ka tās rīcībā esošie personas dati tiek izsniegti tikai pašam Datu subjektam. Datu izsniegšana trešajām personām, t.sk., ar Datu subjektu saistītajām personām, tiek veiktai tikai gadījumos, ja ir saņemta Datu subjekta rakstveida piekrišana vai pastāv normatīvajos aktos noteikts gadījums, kad šāda datu nodošana ir atļauta.
21. Klinika neveic datu nodošanu gadījumos, ja tā nevar pārliecināties par Datu subjekta identitāti vai pastāv aizdomas, ka Datu subjekta uzrādītā identitāte nesakrīt ar tā patieso identitāti.
22. Gadījumos, kad datu nosūtīšana tiek īstenota izmantojot e-pasta saziņas iespējas, Klinika nodrošina, ka šāda darbība tiek izpildīta tikai pēc Datu subjekta piekrišanas saņemšanas, tam rakstiski vai mutiski (darbiniekam to fiksējot elektroniskajā informācijas sistēmā) norādot e-pasta adresi uz kuru tas vēlas saņemt sūtījumu. Attiecīgā informācija tiek pieprasīta katrā sūtījuma sagatavošanas reizē, pieprasot Datu subjektam norādīt tā izvēlēto e-pasta adresi.
23. Veicot datu nosūtīšanu izmantojot e-pasta saziņas iespējas vai citus tiešsaistes datu apmaiņas risinājumus, t.sk., informācijas sistēmu pašapkalpošanās platformas, Klinika īsteno pasākumus attiecīgo datu aizsardzībai, piemērojot datu piekļuves aizsardzības vai šifrēšanas metodes.
24. Klinika nodod Personas datus trešajām personām, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā Personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību.
25. Klinika ir tiesīga nodot Personas datus Klinikas apakšuzņēmējiem, kas palīdz Klinikai nodrošināt tās funkciju izpildi.
26. Šā dokumenta 25.punktā minētajā gadījumā Klinikas apakšuzņēmēji, kas saņem un apstrādā personas datus, ir uzskatāmi par personas datu apstrādātājiem Regulas izpratnē, un ar tiem tiek slēgts rakstveida līgums, kurā tiek noteikts, ka Klinika pieprasa no datu saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām datu apstrādes un datu aizsardzības jomā.
27. Klinika datu nodošanu uz trešajām valstīm (valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas) veic tikai gadījumos, ja ir saņemta datu subjekta rakstveida piekrišana.

VII. PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

28. Klinika glabā un apstrādā Pacientu personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem kritērijiem:
28.1. kamēr tiek izpildītas no starp Slimnīcu un Pacientu noslēgtā līguma izrietošās saistības vai Pacientam tiek sniegts veselības aprūpes pakalpojums;
28.2. kamēr Klinikai pastāv normatīvajos aktos noteikts pienākums datus glabāt attiecīgos datus;
28.3. kamēr tiek pilnībā izskatīts un/vai izpildīts Pacienta lūgumā/iesniegumā minētais;
28.4. kamēr ir spēkā Pacienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats;
29. Iestājoties nosacījumiem, kas nosaka, ka tālāka Pacientu datu uzglabāšanas vairs nav nepieciešama, Pacienta personas dati tiek dzēsti.

VIII. PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM UN CITAS PACIENTA TIESĪBAS

30. Klinika nodrošina pacienta tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
31. Pacientam, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ir arī tiesības pieprasīt Klinikai piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Klinikai veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Pacientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Klinikas pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
32. Pacients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
32.1. rakstveida formā klātienē Klinika, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
32.2. elektroniskā pasta veidā, parakstot vēstuli ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi [email protected].
32.3. nosūtot Klinikai vēstuli pa pastu;
32.4. telefoniski vai nosūtot Klinikai ar e-pasta vēstuli, kas nav parakstīta ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: [email protected] pie nosacījuma, ja pacients ar Slimnīcu ir vienojies par saziņu attiecībā uz pacienta datiem, izmantojot konkrēto e-pasta adresi vai telefona numuru. Šādai vienošanai ir jābūt noformētai rakstveidā klātienē (uzrādot pacienta personu identificējošu dokumentu) vai parakstītai ar drošu elektronisko parakstu.
33. Saņemot Pacienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Klinika pārliecinās par Pacienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
34. Klinika sniedz atbildi Pacientam pēc iespējas īsākā laikā, ņemot vērā Pacienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.
35. Ja atbilde tiek sūtīta pa pastu, tā tiek adresēta datu subjektam (personai, kuras personas dati ir pieprasīti) ierakstītā vēstulē. Ja atbilde tiek sniegta elektroniski, tā tiek parakstīta ar drošu elektronisko (ja iesniegums ir ticis iesniegts ar drošu elektronisko parakstu).
36. Klinika nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Pacienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Pacientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.
37. Pacientam ir tiesības saņemt bez maksas vienu kopiju ar saviem Klinikas apstrādē esošiem personas datiem.
38. Šā dokumenta 37.punktā minētās informācijas saņemšana un/vai izmantošana var tikt ierobežota ar mērķi novērst nelabvēlīgu ietekmi uz citu personu (tostarp Klinikas darbinieku) tiesībām un brīvībām.
39. Klinika apņemas nodrošināt Personas datu pareizību un paļaujas uz saviem Pacientiem, piegādātājiem un citām trešajām personām, kas nodod Personas datus, ka tiks nodrošināta nodoto Personas datu pilnība un pareizība.

IX. PACIENTA PIEKRIŠANA DATU APSTRĀDEI UN TIESĪBAS TO ATSAUKT

40. Pacients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, dod rakstveidā klātienē Slimnīcā, nosūtot papīra formātā izmantojot pasta pakalpojumus, vai nosūtot e-pasta veidā, kas ir parakstīts ar drošu elektronisku parakstu.
41. Pacientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota un šādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.
42. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Pacienta piekrišana bija spēkā.
43. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem (piemēram saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem vai noslēgto līgumu starp Slimnīcu un Pacientu).

X. MĀJASLAPU APMEKLĒJUMI UN SĪKDATŅU APSTRĀDE

40. Klinikas mājaslapas var izmantot sīkdatnes.
45. Sīkdatnes ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina apmeklētāju par sīkdatņu izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai apmeklētājs piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu nepieņemšana neaizliegs apmeklētājam izmantot Klinikas interneta mājaslapu, taču tas var ierobežot apmeklētājam mājaslapas izmantošanas iespējas.
46. Klinika mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Klinika nenes atbildību.

XI. IZMAIŅAS PRIVĀTUMA POLITIKĀ

47. Klinika patur tiesības veikt izmaiņas savā Privātuma politiku, ja mainās noteikti apstākļi, kuri iespaido personas datu apstrādes regulējumu. Klinika iesaka apmeklēt šo sadaļu regulāri, lai uzzinātu aktuālo informāciju.
48. Klinika saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas Klinika mājaslapā.